تنش بین روسیه و آمریکا در بحران سوریه جهان را به نقطه خطرناکی رسانده است