اسلو استقرار نظامیان آمریکایی در خاک نروژ را بررسی می کند