تحقق 70 درصدی مأموریت های دفاتر خدمات نوسازی مستقر در بافت های فرسوده