برگزاری نشست مشترک معاونان وزیر علوم با معاون وزیر آموزش و تحقیقات آلمان