سعودی ها از وعده خشم الهی غافل هستند/کاخ پوشالی عربستان در حال فروپاشی است