اردوغان: هدف ما رساندن منابع انرژی به قاره آفریقاست