واشینگتن پست: ناآرامی‌های اخیر کشمیر، شدیدترین سرکوب از جانب دولت هند را در پی داشته است