نخستین اوراق مرابحه دولتی با موفقیت پذیره نویسی شد/ تسویه «اخزا 3» یک روز قبل از موعد سررسید