کنایه شریعتمداری به افرادی که واقعه عاشورا را درس مذاکره می‌خوانند