هدف از «اهل مذاکره جلوه دادن امام حسین» بی‌تفاوت کردن مردم نسبت به دشمن است