اوضاع حلب نتیجه ناتوانی در درک محرک‌های بحران سوریه و امتناع از مذاکره با روسیه است