عکس/ دورهمی هنرمندان با حضور امیر جعفری و اکبر عبدی در هیئت