استاندار: خدمات رسانی به مردم در مناسبت ها تعطیل نشود