وظیفه آنکارا متحد کردن ایران، روسیه و آمریکا در بحران سوریه است