اعتراف عربستان به «کشتار صنعاء» در نامه‌ای به شورای امنیت