مخالفان دولت کابل از خارج افغانستان هدایت می‌‌شوند