آغاز به کار نمایشگاه پروژه های زیربنایی با حضور شرکت های ایرانی در مسقط