پوتین در کنگره جهانی انرژی ازسیاست های کاهش قیمت نفت انتقاد کرد