اگر عاشورا نبود، چیزی از آیین پیامبر(ص) باقی نمی‌ماند