طیب نیا:ایران به دنبال اقتصاد انعطاف پذیر و مستقل از نفت است