صف 25 کیلومتری کامیون ها در مرز ترکیه با ایران و زخمی شدن یک راننده ایرانی