برخی اداره‌ها برای ساخت ساختمان‌ از صاحبخانه اجازه نگرفتند