کمک 2 میلیارد تومانی وزارت ورزش به فدراسیون فوتبال