تمبر ثبت ملی آیین جوش زنی هرمزآباد رفسنجان رونمایی می شود