ظرفیت تشکل‌های اجتماعی برای توان افزایی خانواده‌ها بکار گرفته شود