انتقاد نماینده کهگیلویه از عملکرد شورا و شهرداری دهدشت