انتقاد عضو شورا از مسکوت ماندن طرح تبدیل تهدید به فرصت در شرق شیراز