مسلمانان باید به اعتقادات دینی خود توجه بیشتری داشته باشند