حماس خواستار آمادگی برای مرحله جدید رویارویی با رژیم صهیونیستی شد