ژاپن خواستار پس گرفتن پایگاه نظامی آمریکا در اوکیناوا شد