گروه های تروریستی از افغانستان برای بی ثبات کردن منطقه استفاده می کنند