سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان: مدیریت جنگ افغانستان در دست خارجی‌هاست