سوگند نامه مدیران دو تابعیتی /با آنها چه باید کرد؟