دیلی تلگراف:اصفهان ازجمله شهرهای زیبایی است که قبل از مرگ باید آن را دید