میانگین مصرف روزانه بنزین کشور به 63 میلیون لیتر رسید