سیاست بیطرفانه نظامی صربستان؛ رزمایش مشترک با روسیه