اکران فیلم 'سوری ها' در جشنواره فیلم متوسط عنابه الجزایر