مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور منصوب شد