عرضه اوراق گواهی سپرده ۵ر۱۵ درصدی بانک ملی ایران تا ۲۵ مهر ادامه دارد