الرای کویت: حمایت مصر از قطعنامه روسیه برای سعودی ها دردناک بود