دادگاه عراق: حذف سمت های تشریفاتی با قانون اساسی مغایر است