آمادگی شرکت های بریتانیایی برای حضور در صنعت پتروشیمی ایران