بمباران یمن نسل کشی است/ سازمان ملل چشم و گوش خود را نسب به این اقدام ضد بشر بسته‌اند