تصویب دستورالعمل نحوه تردد اتباع افغانستان به عراق در ایام اربعین