مسئولیت جنایت صنعا مستقیماً متوجه آمریکا و رژیم صهیونیستی است