شرکت ملی نفت عربستان از تأمین نیاز مصر شانه خالی کرد