آبرسانی به یک روستای محروم به طول 9 کیلومتر در دهه اول محرم