سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی کشتار مردم یمن را محکوم کرد