دور جدید مذاکرات طرح گفت وگوی ملی سودان/ سند نهایی مورد توافق قرار گرفت