ویدئو / ذکر مصیبت حضرت علی اکبر(ع) توسط دکتر روحانی